English  Español  ภาษาไทย  Bahasa Indonesia 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ความคลาดเคลื่อนจากภาษา

เราทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกันของความหมายในแต่ละภาษา เพื่อให้ลูกค้าของเราพอใจ

อย่างไรก็ตาม การแปลผิดพลาดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจเกิดขึ้นได้

ในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลจากภาษาต่างๆในสถานการณ์ใดๆให้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ในภาษาอังกฤษ 

 

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

Aer Sampling จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น และไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอื่นๆของผู้ซื้อที่เสนอขึ้นมา,เอกสารยอมรับหรือสัญญาใดๆ

การสั่งซื้อของหรือการรับการส่งผลิตภัณฑ์ถือว่ายอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ราคา

ราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ที่  www.aersampling.com Aer Sampling เป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลงของราคาและราคาต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ราคาที่ทางบริษัทได้รับการชำระ (ไม่ใช่ราคาในขณะที่ได้รับคำสั่งซื้อ) จะถือเป็นราคาสิ้นสุด

ในกรณีที่มีข้อแตกต่างของราคา เป็นสิทธิ์ของ Aer Sampling เพียงผู้เดียวที่จะตัดสินว่าจะใช้ราคาใดต่อผลิตภัณฑ์ใด 

 

ข้อกำหนดในการชำระเงิน

หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ทุกรายการสั่งซื้อจะต้องชำระเงิน 100% ล่วงหน้า

สามารถชำระเงินผ่านทางการโอนเงินแบบ Telegraphic หรือ โอนเงินทางธนาคาร หรือ วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด (ผ่านทางเพย์พาล) 

 

การสั่งสินค้า

สั่งซื้อสินค้าโดยการอีเมลล์รายการสั่งซื้อมาให้ที่  th@aersampling.com าหรือใช้ตะกร้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

การจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการชำระเงินแบบเต็มจำนวน 

 

การยกเลิก

รายการสั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกได้หากมีการชำระเงินแล้ว

รายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน( ไม่ตรงตามเงื่อนไขการชำระเงิน)จะไม่มีผลเมื่อราคาของสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งในรายการมีการเปลี่ยนแปลง Aer Samplingมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการรับหรือไม่รับรายการสินค้าที่ไม่ถูกต้องนั้น 

 

การขนส่งและการจัดส่ง

หากไม่มีการระบุนอกเหนือจากนี้ สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้า ( โดยจัดส่งถึงที่) ทันทีที่ข้อกำหนดด้านการชำระเงินถูกปฎิบัติตามครบถ้วน ค่าระวางสินค้าจะถูกแจ้งในใบแจ้งหนี้และต้องชำระเงินล่วงหน้า

Aer Sampling ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าเป็นงวดซึ่งอาจเกิดความล่าช้าที่นอกเหนือการควบคุมของเราทำให้การส่งสินค้าแต่ละส่วนมีความล่าช้า 

 

ความล่าช้าในการส่งสินค้าและเหตุสุดวิสัย

1) เวลาจัดส่งและวันที่สามารถส่งของได้เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น แม้ว่า Aer Sampling จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะรักษาเวลาดังกล่าว แต่บริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้าจากเหตุใดๆก็ตาม

2) เหตุใดๆก็ตาม รวมทั้งเหตุการณ์ต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้ ได้แก่ เหตุการณ์ธรรมชาติ, สงคราม,การประท้วงหยุดงาน,การปิดโรงงานเนื่องจากการประท้วง, ข้อพิพาทแรงงาน,การตรากฎหมายและข้อจำกัด, อัคคีภัย,อุทกภัย, วาตภัย, ความล่าช้าจากการขอใบอนุญาติ, การขนส่ง,แรงงานหรือวัสดุ, อุบัติเหตุ, สินค้าในคลังขาด, ความเสียหายต่องานและธุรกิจของ Aer Sampling หรือบริษัทจัดหาสินค้า Aer Sampling ได้รับการปกป้องจากการจัดส่งในช่วงเวลาดังกล่าว และ Aer Sampling มีสิทธิ์ในการขยายเวลาจัดส่งในระยะเวลาที่สมควรและมีสิทธิ์ในการตรวจสอบสัญญาและผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อความเสียหายในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามและต้องชำระค่าจัดส่งหรือบริการก่อนวันสุดท้ายที่ชำระได้ และชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและที่ Aer Sampling ได้ชำระไปเพื่อต่อสัญญา

3) เวลาจัดส่งที่ระบุ/เสนอในใบเสนอราคาใดๆ แสดงถึงเวลาที่สินค้าพร้อมจะจัดส่งจากสถานที่ของ Aer Sampling และ Aer Sampling มีเวลาในการย้ายสินค้าไปยังจุดจัดส่งของ Aer Sampling ไม่รับผิดชอบหรือโดนปรับจากการจัดส่งล่าช้า 

 

ค่าระวาง

ค่าระวางถูกคำนวณตามมูลค่าของรายการสั่งซื้อและรวมค่าประกันด้วย

ค่าระวางสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ความเสียหายระหว่างการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งโดย Aer Sampling นั้นมีประกันครอบคลุมโดยตัวแทนขนส่ง (เช่น UPS, Fedex, DHL และอื่นๆ)

ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายระหว่างการจัดส่งจะถูกเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าจัดส่งให้ใหม่ด้วย) โดย Aer Sampling ซึ่งลูกค้าจะต้องร่วมมือกับ Aer Sampling ในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นของการเคลมประกัน และเมื่อการเคลมประกันนั้นเสร็จสมบูรณ์

Aer Sampling มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่การขอเคลมจากบริษัทประกันภัยไม่สำเร็จ 

 

ภาษีนำเข้า& ค่าธรรมเนียม & GST/VAT/ภาษีการขาย

หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น สินค้าทุกรายการจะถูกจัดส่งพร้อมภาษีนำเข้า& ค่าธรรมเนียม & GST/VAT/ภาษีการขายที่ลูกค้าชำระล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าถึงมือโดยไม่ต้องทำเรื่องกับศุลกากรหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

เนื่องจากกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆของแต่ละประเทศสามารถเปลี่ยนแปลง ค่าภาษีอากรจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระมาไม่เพียงพอ เมื่อสินค้าถึงท่าเรือของประเทศของคุณ เราอาจขอให้คุณทำการชำระเงินเพิ่มเพื่อจ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่งต่อ หากชำระค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมมาเกิน จะถูกเปลี่ยนเป็นเครดิตกับ Aer Sampling ซึ่งกรณีนี้จะมีเฉพาะค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยที่กำกับดูแลเท่านั้น

 

การจัดส่งสินค้ามาให้ Aer Sampling ตรวจสอบ/ปรับเทียบ

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าระวางและค่าภาษีนำเข้า/ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกิดขึ้น

โปรดเยี่ยมชมที่หน้าการตรวจสอบและการปรับเทียบเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค & นโยบายการเข้าถึงความช่วยเหลือ

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่หน้าความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

 

การรับประกันการผลิตแบบจำกัด

Aer Sampling รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีความเสียหายจากการผลิตภายในระยะเวลา 1 ปีจากวันที่จัดส่งสินค้า วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับสินค้าที่มีความเสียหายคือสามารถซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนที่เสียหายหรือราคาของสินค้า ซึ่งสามารถเรียกร้องความเสียหายได้จาก Aer Sampling ค่าระวางสินค้าสำหรับการคืนสินค้าที่เสียหายอยู่ในดุลยพินิจของ Aer Sampling ยกเว้นหากมีการระบุไว้ในการรับประกัน ไม่มีการรับประกันอย่างชัดเจนหรือการรับประกันโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการรับประกันทั้งในด้านสภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Aer Sampling ไม่มีข้อเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อ 1) ข้อขัดแย้งหรือความผิดที่เกิดจากการละเมิดสัญญาหรือการรับประกัน 2) ข้อขัดแย้งหรือความผิดที่เกิดจากการฟ้องร้องการละเมิด (รวมทั้งการเพิกเฉยและความรับผิดโดยเคร่งครัด) หรือข้อขัดแย้งที่เกิดภายใต้ทฤษฎีกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Aer Sampling หรือการกระทำใด ๆหรือการเพิกเฉยใด ๆที่เกี่ยวข้อง และ 3) ผลที่เกิดจากความเสียหายโดยไม่ตั้งใจและไม่แน่นอนใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

การออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในบางครั้งอุปกรณ์บางชิ้นอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากภาพในรายการสินค้าหรือรายละเอียดสินค้า 

 

การจำกัดความรับผิด

1) Aer Sampling และผู้ซื้อยอมรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกรณีที่เกิดการสูญหาย ความเสียหายหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดการประกันของลูกค้าและ/หรือประกันของผู้ผลิตใด ๆ ก็ตาม ความรับผิดของ Aer Sampling จำกัดอยู่ที่การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดย Aer Sampling เป็นผู้กำหนดเอง หรือในกรณีการให้บริการคือให้บริการเดิมอีกครั้ง

2) ชิ้นส่วนและแรงงานสำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าตามข้อย่อย 1) จะถูกจัดหาให้โดย Aer Sampling ในระหว่างชั่วโมงทำงานปกติที่สถานที่ของ Aer Sampling และ Aer Sampling ไม่รับผิดชอบใด ๆในค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้ามายังสถานที่ดังกล่าว

3) สมบัติใดๆของผู้ซื้อที่อยู่ในความคุ้มครองหรือการควบคุมของ Aer Sampling จะถือว่าผู้ซื้อรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุใดก็ตาม

4) Aer Sampling ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ และผู้ซื้อยอมรับว่าจะไม่ฟ้องร้อง Aer Sampling หรือให้รับผิดในภายหลังเกี่ยวกับการสูญหายหรือเสียหายต่อบุคคลหรือสิ่งของ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่การสูญหายของการใช้สินค้าหรือกำไร หรือการสูญเสียจากการนำไปขายใหม่ ที่เกิดจากความล่าช้าหรือการไม่ส่งมอบ, วัสดุหรือคุณภาพของวัสดุมีความเสียหาย, การเพิกเฉยหรือการกระทำใด ๆ หรือสิ่งที่ได้รับการยอมรับหรือละเว้นโดย Aer Sampling

5) ชิ้นส่วนที่ใช้ไม่ได้หรือมีความเสียหายเป็นหน้าที่ของ Aer Sampling ที่จะกำจัดทิ้งตามที่เห็นสมควร

6) Aer Sampling ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดใดๆเกี่ยวกับขนาด, จำนวน, ข้อกำหนดหรืออื่นๆหากผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าจาก Aer Sampling ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากเป็นลายลักษณ์อักษร

7) Aer Sampling ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเกิดความเสียหายหรือการรักษาความลับต่อแผนงาน,งานเขียนแบบ, ตัวอย่างหรือวัสดุอื่นๆที่ทางผู้ซื้อเป็นผู้จัดให้กับ Aer Sampling

 

การคืนสินค้า

Aer Sampling ไม่จำเป็นต้องยอมรับการคืนสินค้าเพื่อเครดิตไม่ว่าในกรณีใดๆ สินค้าที่คืนเพื่อเครดิตนั้นจะทำได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง และต้องได้รับการยอมรับจาก Aer Sampling

1) ใบอนุญาตคืนสินค้าของ Aer Sampling จะต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าที่คืน

2) บรรจุภัณฑ์: หากสินค้าถูกจัดส่งในกล่อง กระดาษของ Aer Sampling การคืนสินค้าจะต้องจัดทำในกล่องกระดาษเดิมและสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีเอกสารวิธีการแนบด้วย

3) ค่าระวางสินค้า: ค่าระวางสินค้านำเข้าและส่งออก รวมทั้งค่าขนส่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินก่อน ค่าระวางสินค้าจะถูกหักจากจำนวนเครดิต

4) ภาษีรัฐบาล: ภาษีอากรจากสินค้าที่ส่งคืนจะชำระโดย Aer Sampling ซึ่งผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบและจะถูกหักจากจำนวนเครดิต

5) สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้: สินค้าดังกล่างไม่สามารถคืนได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้:

สินค้าที่สั่งทำตามสั่ง/พิเศษ รวมทั้งสินค้าที่ปรับขนาด, สินค้าที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือเสียหายหรือใช้โดยผู้ซื้อและ/หรือไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิม

6) สินค้าต้องส่งคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งออก ในสภาพใหม่เหมือนที่จัดส่งไป

7) ค่าเติมสินค้าใหม่จะถูกหักจากเครดิตจำนวน 20 USD

8) การระบุข้อมูลสินค้า: เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความล่าช้าจากการให้เครดิตที่เกิดจากประทับตราสินค้าไม่ถูกต้องหรือสินค้าถูกส่งคืนเนื่องจากการระบุข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน

9) การันตีคืนเงินสดภายใน 14 วัน: Aer Sampling จะคืนเงินสดให้ผู้ซื้อ (ตามข้อที่ 1-8 ด้านบน) หากทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

ก. ผู้ซื้อต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ข. รายการสั่งซื้อและสินค้าทั้งหมดต้องส่งคืนมายัง Aer Sampling โดยผู้จัดส่งของ Aer Sampling (ในจุดรับของ) โดยผู้ซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ค. ค่าระวางและค่าธรรมเนียม/ภาษี/อากรรัฐบาล จะถูกหักจากเงินที่คืน

ง. การันตีคืนเงิน 14 วัน มีวงเงินสูงสุดจำเกิดที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ซื้อต่อ 2 ปี 


--

ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group
หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-tnc-th
ปรับปรุงล่าสุด: 5; 11.13.20